Głównej zawartości

 

Remont tunelu na Dworcu Zachodnim w Olsztynie

 

     Po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, Jednostka Realizująca Projekt III z dnia: 21.01.2011r. uzupełnionego w dniu 25.03.2011r. znak: JRP.III.042.2.3.2011 o wydanie:
Pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, polegające na wykonaniu „robót związanych z remontem istniejącego tunelu na Dworcu Zachodnim w Olsztynie i dobudowie przedłużenia tunelu w kierunku ul. Jagiełły i w kierunku ul. Artyleryjskiej, według załączonej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem pozostawienia istniejących wiat peronowych wpisanych do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.” oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz załączonymi:
1. Dokumentacja Konserwatorska; Program Prac Konserwatorskich Ścian i Sklepienia Przejścia Pod Peronami Dworca Kolejowego PKP Olsztyn Zachodni; inwestor: Gmina Olsztyn; autor opracowania: Mirosław Cholewka Dyplomowany Konserwator Zabytków; data: Olsztyn, marzec 2011r. WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW udzielił pozwolenia Gminie Olsztyn reprezentowanej przez Kierownika JRP III Pana Andrzeja Karwowskiego, na prowadzenie prac zawiązanych z remontem istniejącego tunelu na Dworcu Zachodnim, przy ul. M. Konopnickiej 10 w Olsztynie, zgodnie z dokumentacją konserwatorską zawierającą program prac konserwatorskich przejścia podziemnego Dworca Zachodniego w Olsztynie, w obszarze murów przejścia oraz schodów prowadzących na perony, z wyłączeniem prac konserwatorskich wiat peronowych na Dworcu Zachodnim, zgodnie ze złożonym wnioskiem, dobudowanie przedłużenia tunelu w kierunku ul. Jagiełły i w kierunku ul. Artyleryjskiej planowane jest do realizacji w obszarze, który nie podlega ochronie zabytków, w związku z czym W-M WKZ nie posiada delegacji prawnej do załatwienia sprawy. Okres obowiązywania pozwolenia: 01.04.2011r – 31.12.2011r. Kierujący pracami konserwatorskimi: Zostanie wyłoniony w trybie zamówienia publicznego Warunki pozwolenia:
1. Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje Wnioskodawcę do: a. udzielenie informacji o osobie prowadzącej prace konserwatorskie niezwłocznie po jej wyłonieniu, wraz z przesłaniem dokumentów poświadczających posiadanie przez tą osobę stosownych kwalifikacji, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004r., nr 150, poz. 1579) b. zawiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia w/w prac c. niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac, Uzasadnienie Zespół składający sie z trzech wiat i przejścia podziemnego Dworca Zachodniego przy ul. Marii Konopnickiej 10 w Olsztynie, objęty jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego w oparciu o decyzję z dnia 20 sierpnia 2010r, (znak: IZAR(dm)-4101-26/10). W oparciu o zapis w/w decyzji, ochronie podlegają: - forma wiat: kształt, kubatura, konstrukcja, materiał wykonania, - detal dekoracyjny w formie kutych ornamentów roślinnych, - przejście podziemne: ceglany mur, kształt sklepienia, granitowe schody prowadzące na peron oraz poręcze z częściowo zachowanymi dekoracyjnymi mocowaniami; granica ochrony konserwatorskiej pokrywa się z zewnętrznymi ścianami wiat oraz murami przejścia podziemnego. Ze względu na ochronę prawną obiektu na podstawie wpisu do rejestru zabytków województwa warmińsko- mazurskiego, wykonywanie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam, napisów oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 36 ust. 1 pkt. 1, 2, 10 i 11, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać, między innymi: program planowanych prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, robót budowlanych w otoczeniu zabytku, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, badań archeologicznych, innych działań albo poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków. W dniu 18.02.2011r. W-M WKZ wydał, w oparciu o §4 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, postanowienie nakazujące przedłożenie dokumentacji konserwatorskiej, niezbędnej dla prawidłowego przeprowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; wymagana dokumentacja została w dniu 25.03.2011r. przesłana do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

     Andrzej Kaliczyński