Głównej zawartości

 

Sprostowanie do Gazety Wyborczej - "Domy wciąż do wzięcia"

 

 

     W nawiązaniu do artykułu „Domy wciąż do wzięcia” („Gazeta Wyborcza”  19 lipca 2011 ) pragnę zwrócić uwagę, iż zostały podane nieprawdziwe informacje.

 

     Zgodnie z art. 31 i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zm.) wnoszę o zamieszczenie sprostowania dotyczącego nieprawdziwych informacji zawartych w artykule, tj.:

 

    Nieprawdą jest jak podaje autor tekstu: „Na terenie koszar miasto jest właścicielem czterech budynków(…) Budynki tworzą zwarty kompleks wokół placu apelowego. Administruje nimi Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”

 

Proszę o zamieszczenie sprostowania o treści: „Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest właścicielem trzech spośród czterech obiektów wokół placu apelowego na terenie dawnych koszar artylerii. Miasto jest właścicielem tylko jednego budynku.”

 

    Nieprawdą jest jak podaje autor tekstu: „W grę wchodziło również przerobienie wnętrz przystosowanych do stacjonowania żołnierzy na mieszkania o różnej powierzchni. Na taką ingerencję nie zgodziły się wojewódzkie służby ochrony zabytków”

 

    Proszę o zamieszczenie sprostowania: „W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 6 września 2006 r. (Uchwała nr LXVII/837/06 Rady Miasta Olsztyn) przedmiotowe budynki zostały przeznaczone na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego. Wojewódzkie służby konserwatorskie nie mogą „nie zgodzić się” na dokonanie adaptacji pomieszczeń tych budynków na cele mieszkaniowe.

 

    Nieprawdą jest jak podaje autor tekstu: „Na taką ingerencję (ocieplenie historycznych budynków oraz dobudowanie balkonów) nie zgodziły się wojewódzkie służby ochrony zabytków, które na dodatek wystąpiły o wpisanie całego kompleksu koszar do rejestru. Dlatego miasto zrezygnowało ze swoich planów”.

 

    Proszę o zamieszczenie sprostowania: „To właśnie Miasto, uchwałą nr LXVII/837/06 z dnia 6 września 2006 r., ustaliło zakres ochrony historycznych obiektów na terenie koszar artylerii, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązany jest do nadzoru przestrzegania zapisów prawa mających na celu ochronę zabytków, w tym przypadku wespół z władzami miasta, które to prawo ustanowiło. Prawdą jest, że w odniesieniu do koszar artylerii w Olsztynie toczy się postępowanie o wpisie do rejestru zabytków, jednakże postępowanie to toczy się na żądanie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”. W tym momencie warto podkreślić, iż wpis kompleksu do rejestru zabytków, da ich właścicielom możliwość korzystania z pełni ulg wynikających z tego faktu.

 

    Biorąc pod uwagę powyższe należy się zastanowić czy autor Grzegorz Szydłowski nie powinien ponownie zredagować swego tekstu gdyż tezy w nim postawione nie mają uzasadnienia, oparte są na błędach merytorycznych, a cały artykuł służy jedynie szkalowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co w przypadku p. redaktora ma miejsce niestety, nie pierwszy raz.

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwwator Zabytków

Barbara Zalewska