Głównej zawartości

 

WARMIŃSKO – MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

 

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie       (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, ze zm.)  ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

 

wszelkie szczegóły dotyczące konkursu dostepne na stronie: http://bip.wuoz.olsztyn.pl/1041-menu/dotacje-i-dofinansowania/konkurs-otwarty-dla-organizacji-pozarzadowych-w-2016-r.html