Głównej zawartości

OPŁATA SKARBOWA

 

Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej uregulowany jest następującymi przepisami:

 

  • Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012, poz. 1282)


     Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej dla czynności urzędowych dokonywanych przez Warmińsko - mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Prezydent Miasta Olsztyn.

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO

PKO Bank Polski  S.A.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PLAC JANA PAWŁA II nr 1

10-101 OLSZTYN

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Do wniosku należy dołączyć oryginał dokonania wpłaty.

W przypadku braku opłaty wzywa się zobowiązanego do jej uiszczenia w terminie 7 dni z pouczeniem, że w razie nie wykonania tego obowiązku – podanie zostanie zwrócone.

 

Stawki za opłaty skarbowe w sprawach załatwianych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie i jego Delegatury ( Ełk, Elbląg) wynoszą:

 

• pozwolenia na wywóz zabytku za granicę o na wywóz czasowy: 44,00 zł 
o na wywóz stały: 25% wartości zabytku ustalonej przez biegłego (dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

  zaświadczenia, m. in. stwierdzające, że obiekty o cechach zabytku nie podlegają zakazowi wywozu za granicę: 17,00 zł 

 • decyzje /na wniosek/ o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych woj. warmińsko- mazurskiego: 10,00 zł 

 • pozwolenie na prace i badania archeologiczne: 82,00 zł 

 • pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych: 82,00 zł

 • pozwolenia na prace konserwatorskie, remontowe i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych:82,00 zł /nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego/ 

 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł 

 • podania i załączniki do podań nie podlegają opłacie skarbowej,

 • zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - zwolnione z opłaty skarbowej 

 Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92, poz. 880) o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody opłatę za usunięcie ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu oraz rodzaju i gatunku drzewa.


Zgodnie z art. 85 ust. 6 opłaty o ochronie przyrody opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków są wyższe o 100% od opłat ustalonych na podstawie stawek.

 
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:


1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

 

2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 

3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

 

4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych;

 

5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo
bezpieczeństwu żeglugi;

 

6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

 

7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

 

8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

 

9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

 

10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

 

11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

 

12) z grobli stawów rybnych;

 

13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.


2. Przepisy ust. 1 pkt 1-9 i 11-13 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.