Głównej zawartości

Zgodnie z § 2 regulaminu w sprawie przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego ze środków pozostających w dyspozycji finansowych Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2015r. oraz tryb rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji - dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przy zabytku, które:

  1. zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji niewymagającej wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
  2. zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
  3. zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).

Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane i rejestrowane w  sekretariacie Urzędu i przekazywane do oceny formalnej, a następnie  merytorycznej.

Wnioski na dofinansowanie prac, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit.  a-b, składa się do dnia 28 lutego, w którym dotacja ma być udzielona.

Wnioski na dofinansowanie prac, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. c, składa  się do dnia 30 czerwca, w którym dotacja ma być udzielona, do wyczerpania się środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu.

Szczegóły dotyczące przyznawania dotacji na stronie http://bip.wuoz.olsztyn.pl