Głównej zawartości

Godziny Pracy

w poniedziałki i piątki w godzinach: 8.00 - 11.00

 

     Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych, położonych na terenie miasta Olsztyna, przystępujący do prac inwestycyjnych, powinni sprawdzić w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, jaką dokumentacją konserwatorską dotyczącą danego obiektu dysponuje Gmina Olsztyn. Z uwagi, iż ze środków własnych Gminy wykonywane są działania związane z ochroną zabytków, każdy właściciel zabytku ma prawo korzystania z opracowanej już przez Miasto dokumentacji.

     W załączniku porozumienie o przedłużeniu terminu przekazywania dokumentacji archiwalnej Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. 

 

Osoby odpowiedzialne:

 • Janina Budnik - tel. (89) 521-85-32
 • Jerzy Sikorski - tel. (89) 521-85-51
 • Bartłomiej Skrago -tel. (89) 521-85-39

Zasoby archiwum:

 • Decyzje o wpisie do rejestru zabytków
 • Dokumentacje konserwatorskie nie związane z postępowaniem administracyjnym: badania, ekspertyzy,opinie rzeczoznawców, inwentaryzacje
 • Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa (zielone)
 • Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa (białe)
 • Karty ewidencyjne zabytków techniki
 • Karty ewidencyjne zabytków ruchomych
 • Skrócone karty ewidencyjne zespołów rezydencjonalno – folwarcznych
 • Karty ewidencyjne nieistniejących zespołów folwarcznych i zabytków przemysłu rolno spożywczego
 • Karty przeglądowe zabytkowych zespołów folwarcznych
 • Karty adresowe (fiszki)
 • Teczki obiektowe – mogą z nich korzystać wyłącznie strony postępowania
 • Karty ewidencyjne cmentarzy
 • Dokumentacja ewidencyjna założeń ogrodowych
 • AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski
 • Sprawozdania z badań i nadzorów archeologicznych
 • Zbiór negatywów i odbitek fotograficznych

Zasady udostępnienia materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

     Na podstawie § 6 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, art.35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) i § 31 ust. 3 Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 1, poz. 67) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Materiały archiwalne, przechowywane w archiwum zakładowym Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, udostępniane są jedynie do wglądu za zgodą Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i kierowników Delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu i Ełku.

 

§ 2

 1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków udostępnia materiały archiwalne przechowywane w archiwum zakładowym w Olsztynie, Elblągu i Ełku na wniosek zainteresowanego.
 2. Korzystanie z udostępnionych materiałów następuje wyłącznie w:

1) Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie w poniedziałki i piątki od godziny 8.00 do 11.00,

2) delegaturach Urzędu w dniu wyznaczonym przez Kierownika Delegatury, po uprzednim umówieniu się z pracownikami delegatur w Elblągu i Ełku.

     3.Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad.

 

§ 3

Osoby zainteresowane udostępnieniem zbiorów zobowiązane są określić cel korzystania z zasobów w następujący sposób:

1)korzystanie w celach naukowych i badawczych - po przedstawieniu poświadczenia zuczelni lub innej placówki naukowej,

2)korzystanie w celach innych niż naukowe może nastąpić jeżeli o udostępnienie zasobówwystępuje:

a)właściciel nieruchomości zabytkowej lub jej posiadacz po przedstawieniu aktualnegozaświadczenia stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytułwładania nieruchomością,

b)pełnomocnik właściciela lub posiadacza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa powykazaniu praw właścicielskich lub tytułu władania nieruchomością,

c)projektant oraz rzeczoznawca dokonujący wyceny lub oceny stanu technicznegonieruchomości po przedstawieniu zgody właściciela obiektu wskazującej na cel i potrzebę wykorzystania zbioru,

d)pracownik organu administracji państwowej oraz samorządowej posiadający upoważnienie tego organu.

 

§ 4

Powielanie w jakikolwiek sposób dozwolone jest jedynie za zgodą Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i kierowników Delegatur w Elblągu i Ełku,po dołączeniu do wniosku pisemnej zgody autora i pisemnej zgody właściciela obiektu, którego dokumentacja dotyczy.

 

§ 5

1. Materiały i dokumentacja dotycząca zabytków nieruchomych i ruchomych, która zawiera informacje mogące naruszyć prywatność właścicieli zabytków lub tajemnicę przedsiębiorcy, udostępnia się jedynie w przypadkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych.

2. każda osoba, która uzyska dostęp do materiałów archiwalnych określonych w § 1 niniejszego Zarządzenia, zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych występujących w zbiorach archiwalnych. Zapis ten nie dotyczy osób uzyskujących dostęp do własnych danych osobowych oraz reprezentantów tych osób. 

  

§ 6

 1.Informacje zawarte w materiałach archiwalnych wykorzystywane w celu naukowego badania lub publicznego wykorzystania przez zainteresowanego wymagają zgody Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.Po uzyskaniu zgody o której mowa w ust. 1 zainteresowany zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o pochodzeniu ich ze zbiorów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz do przekazania archiwum 1 egzemplarza materiałów publikowanych i niepublikowanych.