Głównej zawartości

 

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

 

      Na prośbę Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 15 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie z panem Sławomirem Hryniewiczem-Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Olsztyn oraz w dniu  17 lutego 2011 roku i z panem Krzysztofem Worobcem –Prezesem Stowarzyszenia na rzecz krajobrazu kulturowego Mazur Sadyba.

 

     Spotkania dotyczyły  prawnych możliwości ochrony zabytków i możliwości ubiegania się organizacji społecznych o wpis zabytku do rejestru zabytków.

 

     Na spotkaniach  Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków odniósł się do roliorganizacji społecznych przy ochronie zabytków z uwagi na troskę o najbliższą przestrzeń oraz możliwości jakie daje korzystanie z ich doświadczeń i wiedzy o niej. Przedstawił wpis do rejestru zabytków jako jedną z form ochrony. Zaznaczył, że do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przezwojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajdujesię zabytek nieruchomy, zaśsamo wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego w którego toku gromadzi się mający dla sprawy stosowny materiał dowodowy. Podkreślił, że samo wszczęcie postępowania następuje tylko z urzędu, inicjatorem którego jest wojewódzki konserwator zabytków albo tylko na wniosek strony, tj., właściciela lub posiadacza. Zaznaczył, że ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami w tym zakresie nie przewiduje innych stron postępowania. Zgodnie jednak z przepisami KPA, organizacje społeczne  mogą w sprawie innych osób występować z żądaniami wszczęcia postępowania lub dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji oraz gdy przemawia za tym interes społeczny. W związku z tym, każdy wniosek organizacji społecznej, która nie ma tytułu prawnego do zabytku nie powoduje automatycznie wszczęcia postępowania, natomiast po przeprowadzonej analizie, ewentualne postępowanie wszczęte może zostać tylko urzędu.

 

     Wojewódzki Konserwator Zabytków odniósł się także do innych form ochrony zabytków jakiedopuszcza ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami i jaką funkcję pełnią w tej roli samorządy. Stwierdził, że samorządymogą sprzyjać ochronie zabytków przed zbyt intensywną działalnością gospodarczą orazmogą umożliwić unikanie inwestycji szpecących krajobraz kulturowy poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

     Jeszcze raz podkreślił istnienie narzędzi prawnych,  umożliwiających skuteczną ochronę zabytków, jednakżenimi nie posługuje się tylko iwyłącznie konserwator zabytków, zaś narzędzia  będące w dyspozycji samorządów mogą w szczególny sposób umożliwić ochronę zabytków aczkolwiek, oprócz stosowania samego prawa warunkiem koniecznym i niezbędnym jest odpowiednie finansowanie ochrony zabytków oraz będąca w świadomości społeczeństwa potrzeba zachowania dziedzictwa kultury następnym pokoleniom.

 

 

Andrzej Kaliczyński

Zastępca Warmińsko - Mazurskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków