Głównej zawartości

 

Informacje związane z działalnością WUOZ Olsztyn - 04.04.2011

 

Olsztyn, 2011-04-04

 

Wg rozdzielnika

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi działań tut. Urzędu, w aspekcie inwestycji realizowanych przez  olsztyński samorząd, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

 1. informację o piątkowym spotkaniu z władzami Olsztyna, na które podobno nie przybyłam, traktuję jakoprima aprilisowy żart, ponieważ nie zostałam na nie zaproszona;

2. wznowienie prac budowlanych w obszarze tunelu Dworca Zachodniego w Olsztynie, było możliwe dopiero po złożeniu przez Inwestora Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w dniu 25 marca b.r. kompletu dokumentów;

3. wniosek o uzgodnienie zakresu prac zabezpieczających zabytkową komorę przepompowni przy Al. Wojska Polskiego wpłynął 24 marca b.r. 

 

     W/w sprawy załatwione zostały 30 i 31 marca b.r. tj. niezwłocznie. Wobec braku możliwości wydania decyzji przez WKZ przed terminem złożenia kompletnego wniosku, stwierdzenie przedłużania realizacji inwestycji przy Al. Wojska Polskiego na skutek działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, mija się z prawdą.

 

     Ponadto informuję, że z końcem marca b.r. do tut. Urzędu wpłynęło szereg tzw. pilnych wniosków, sygnowanych przez przedstawicieli samorządu m. Olsztyn, w tym:

 

     1.22 marca b.r. - o wydanie pozwolenia na przebudowanie skrzyżowania ul. 11 Listopada, 
ul. Nowowiejskiego, ul. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Jedności Słowiańskiej od strony Starego Miasta, placu przed Wysoką Bramą, ciągów pieszych, terenów zielonych, uczytelnieniu przebiegu murów miejskich,  budowie ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, zasilenia w wodę fontanny, przebudowie oświetlenia - związanych z rewitalizacją obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie (8 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych?!);

 

     2. 25 marca b.r. -  dwa wnioski o wydanie pozwoleń na działania w Parku Podzamcze.

     Przedstawione przez Inwestora w/w wnioski są niekompletne, po części nieadekwatne do kompetencji WUOZ, co uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydanie stosownych decyzji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Terminy załatwiania spraw (w momencie złożenia kompletnego wniosku) regulują stosowne przepisy, które należy uwzględniać w harmonogramach działań. Nie należy przy tym zapominać o ustawowym terminie uprawomocnienia decyzji administracyjnej (tj. 14 dni wg Kpa).

 

     Ad. 1. Zgodnie z przedstawioną w sierpniu 2009 r. koncepcją zagospodarowania terenu skrzyżowania ul. 11 Listopada, ul. Nowowiejskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Jedności Słowiańskiej od strony Starego Miasta, placu przed Wysoką Bramą, chodziło o przekształcenie nawierzchni placu Jedności Słowiańskiej i przyległych odcinków ulic wraz z naziemną kompozycją układu planet. Nie było mowy o zagłębianiu się w nawarstwienia kulturowe starego miasta, które są zabytkiem archeologicznym, chronionym prawem. W szczegółowym projekcie realizacyjnym, przedstawionym 22 marca b.r. fundamenty niektórych elementów schodzą ponad 2,5 m poniżej obecnego poziomu terenu.

 

     Przy okazji postanowiono wymienić instalację wodociągową o dużych przekrojach, przebiegającą pod ziemią na znacznej głębokości oraz zmodernizować, a częściowo także wykonać nową instalację energetyczną i kanalizację deszczową.  Pod koniec lat 70-tych XX w. budowano wodociąg obecnie istniejący, w trakcie tych robót natrafiono na relikty obwarowań tzw. „szyi bramnej”, niestety roboty te nie były poprzedzone badaniami archeologicznymi, a nawet prowadzone pod nadzorem archeologa. Ówcześni  inwestorzy najprawdopodobniej nie zniszczyli średniowiecznych reliktów architektury, ale tez nie dokonano ich naukowego rozpoznania. Projektowana obecnie sieć wodociągowa, zamiast unikać kolizji z umocnieniami, ewidentnie jest przesunięta od obecnej w stronę Wysokiej Bramy, czyli może doprowadzić do bezpowrotnego zniszczenia wartościowej substancji zabytkowej. Wynikają z tego uwarunkowania, które winny być uwzględnione przez obecnych projektantów, a tam gdzie jest to niezbędne należy wykonać ratownicze badania archeologiczne. Ponadto kwestie inwestycji sieciowych w obszarze planowanej inwestycji na etapie opracowywania koncepcji przez p. A. Mikulską-Bąk w 2009r., nie były podnoszone ani przez projektantkę ani przez Inwestora. Podobnie sytuacja przedstawia się wówczas odnośnie rozplanowania nasadzeń zieleni, iluminacji, wykonania elementów małej architektury, etc.

 

     Z informacji prasowych można odnieść wrażenie, że Pan Prezydent m. Olsztyn jest wprowadzany w błąd przez swoje służby i projektantów, przez udzielanie nieprawdziwych informacji bądź niedomówienia.

 

     Po pierwsze: Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz autorzy w/w koncepcji, w tym  p. A. Mikulska-Bąk, od lipca 2009 r. dysponują ustaleniami dotyczącymi konieczności uczytelnienia murów obronnych, a co za tym idzie, określeniem ich lokalizacji, co jest związane z wykonaniem stosownych badań archeologicznych. Na obszarze inwestycji badania archeologiczne wykonane były w 2010r. tylko częściowo (na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów właśnie tylko w takim zakresie), na obecnie niezabudowanym skwerze przy ul. Jedności Słowiańskiej, a nie na terenie Placu Jedności Słowiańskiej przed Wysoką Bramą. Odkryte zostały wówczas 2 linie obwarowań miejskich – tzw. mur wysoki i niski, zachowany elementarnie. Obecna koncepcja inwestycji zakłada uczytelnienie przebiegu murów wysokich i to niezgodnie z ich pierwotną szerokością. A dlaczego przekaz historyczny ma być zaburzony? W w/w wniosku, złożonym przez MZDiM, zawarta jest wyłącznie informacja dotycząca planowanego nadzoru archeologicznego, choć aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i forma ochrony prawnej na tym terenie zakłada wykonanie ratowniczych pełnych badan archeologicznych.

 

     Istotną kwestią jest sprawa lokalizacji przystanku tramwajowego w pobliżu Wysokiej Bramy. Zaznaczam, że w przypadku działań tego typu, Wojewódzki Konserwator Zabytków zajmuje stanowisko  wyłącznie w aspekcie wpływu proponowanych rozwiązań na substancję zabytkową. Już we wniosku w 2009 r. dotyczącego wydania zaleceń konserwatorskich dla rewitalizacji pl. Jedności Słowiańskiej, prace związane z budową linii tramwajowej zostały wyłączone!!! Dotychczas nie złożono żadnej innej dokumentacji w tej sprawie, dlatego tez WKZ nie miał możliwości wypowiedzieć sie w tej kwestii.  

 

 Barbara Zalewska
Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Konserwator Zabytków