top of page

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ WWW.WUOZ.OLSZTYN.PL

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Data publikacji strony internetowej: 16.11.2018 r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.08.2021 r.
   

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Bakalarczyk, tel. (89) 521-85-47, e-mail: s.bakalarczyk@wuoz.olsztyn.pl
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres wuoz.olsztyn@wuoz.olsztyn.pl oraz telefonicznie w sekretariacie pod nr (89) 521-85-30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
 

Dostępność architektoniczna - Olsztyn

Budynek znajduje się w historycznym centrum miasta, przy skrzyżowaniu ulic Jana z Łajs i Podwale, pod adresem Podwale 1. Dostęp od strony rynku staromiejskiego (ul. Stare Miasto) utrudniony jest schodami terenowymi bez poręczy lub normatywnej pochylni dla niepełnosprawnych. Od strony ul. Okopowej nie występują bariery pionowe, jednakże nawierzchnia ulicy wykonana jest z kamiennego bruku, a równy chodnik z płyt granitowych kończy się ok. 4m od wejścia do budynku, które ulokowane jest od strony ul. Podwale – na elewacji wschodniej. W otoczeniu nie wyznaczono dedykowanych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, na ul. Okopowej obowiązuje parkowanie po lewej stronie równolegle do jezdni. Najbliższe miejsca parkingowe oddalone są ok. 20 m od wejścia do urzędu.

Urząd mieści się częściowo w zabytkowej kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. Lokalizacja w tej części wejścia i komunikacji pionowej sprawia, że występują bariery architektoniczne niemożliwe do usunięcia, dlatego:

 • na parterze, po lewej stronie za drzwiami wejściowymi znajduje się przycisk przyzywający obsługę dla osób z trudnościami w poruszaniu się,

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 • Możliwe jest składanie wniosków do skrzynki podawczej umieszczonej po zewnętrznej stronie drzwi wejściowych.

Występujące utrudnienia:

 • W progu wejściowym występuje stopień, a budynek pozbawiony jest windy oraz schodołazu.

 • Schody na wysoki parter mieszczący sekretariat i wyższe kondygnacje posiadają poręcz z jednej strony. Powyżej parteru występują stopnie drewniane bez warstwy antypoślizgowej.

 • Toaleta dla klientów mieści się na I piętrze, nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, niemożliwe jest skorzystanie z niej na wózku.

 • W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność architektoniczna - Elbląg

Urząd zlokalizowano przy ulicy Świętego Ducha 19 w zwartej zabudowie pierzejowej. Do wejścia prowadzą jednobiegowe kamienne schody z poręczami po obu stronach. Nawierzchnia chodników wokół budynku, jak i na całym Starym Mieście wykonana jest z płyt granitowych, jezdnie wykonano z kamiennej kostki brukowej.

W otoczeniu nie wyznaczono miejsc parkingowych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe zlokalizowane są ok 50 m od wejścia do budynku.

Urząd mieści się częściowo w zabytkowej kamienicy wpisanej do rejestru zabytków, na obszarze historycznego układu Starego Miasta Elbląga, co sprawia że występują bariery architektoniczne niemożliwe do usunięcia, dlatego:

 • Do budynku można wejść z psem asystentem lub psem przewodnikiem.

 • Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przyzywający obsługę dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Występujące utrudnienia:

 • Kamienne schody wejściowe, cztery kondygnacje w kamienicy połączone schodami z poręczą z jednej strony bez windy.

 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, kontrastowych lub powiększonych dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza z języka migowego.

Dostępność architektoniczna - Ełk

Budynek znajduje się w historycznym centrum miasta, przy ul. Mickiewicza 11. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Mickiewicza. Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd zewnętrzny z poręczami przy wejściu głównym do budynku. Zapewniona jest także szerokość wejścia do pierwszego pomieszczenia w budynku bez przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. W pomieszczeniu tym możliwe jest składanie wniosków. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W otoczeniu nie wyznaczono dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy Urzędzie Miasta przy ul. Piłsudskiego 4 (około 250m) oraz w podwórzu za budynkiem Słowackiego 1 (około 130m). Do budynku można wejść z psem asystującym.

Występujące utrudnienia:

 • W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 • W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.

 
 

bottom of page