top of page

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Informacje nt. dotacji udzielanych przez WUOZ znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego urzędu:

https://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/820-menu/dotacje-i-dofinansowania.html

ULGA NA ZABYTKI

OKŁADKA.png

Od 2022 r. wprowadzona została zachęta podatkowa w formie odliczenie od podstawy opodatkowania:
• 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków), będącego:

- dziełem architektury i budownictwa,

- dziełem budownictwa obronnego,

- obiektem techniki (zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe)
• wydatku na nabycie w 2022 r. zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł

Więcej informacji znajdą Państwo w broszurze Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków (obrazek) oraz na poniższej stronie: NIKZ – Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Istnieje również możliwość uzyskania środków finansowych na prace przy zabytku z następujących źródeł:

 

  • dotacje celowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów operacyjnych – Program operacyjny : „Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 1. Ochrona zabytków.”

  • dotacje ze środków budżetu województwa w ramach ogłoszonego przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego konkursu otwartego na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

  • samorząd terytorialny - na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) może przyznać dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach w podjętej przez ten organ uchwale.

Informacje dotyczące zasad oraz warunków otrzymania dotacji są publikowane na stronach internetowych w/w organów i instytucji.

Wybrane linki:

Dotacje Miasta Olsztyna: https://zabytki.olsztyn.eu/zabytki/dotacje-na-prace-konserwatorskie.html

Dotacje Gminy Reszel: Ochrona zabytków (warmia.mazury.pl)

Dotacje Gminy Sorkwity: https://bip.gminasorkwity.pl/akty/0/2045/w_sprawie__przyjecia_Gminnej_Ewidencji_Zabytkow_Gminy_Sorkwity/


 

DZIAŁANIA, NA KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ŚRODKI:

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

 

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

 

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;

 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Powyższy zakres może zostać sfinansowany przez samorząd do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

bottom of page