top of page

SPISY ZABYTKÓW

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż są to zbiory o charakterze otwartym, tj. w każdej chwili mogą się w nich pojawić nowe pozycje/adresy. Ponadto należy zweryfikować, czy obiekt nie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub zastępującym ją wykazie - informację w tym zakresie można uzyskać we właściwej terenowo gminie, lub w wydziale IZAR naszego urzędu -  pod nr tel. (89) 521-85-54.

W przypadku większości historycznych miast oraz części wsi, ochroną konserwatorską objęte są całe obszary zabytkowej zabudowy, bez wyszczególnienia w spisie poszczególnych budynków czy działek. Oznacza to konieczność indywidualnego weryfikowania statusu nieruchomości, co jest możliwe pod nr tel. (89) 521-85-42 oraz (89) 521-85-33.

Karty ewidencyjne większości stanowisk archeologicznych, obiektów ewidencyjnych oraz rejestrowych w formie elektronicznej znajdą Państwo na stronie zabytek.pl, prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Przykładową kartę znajdą Państwo w zakładce "Korzystanie z archiwum".

Zestawienia udostępnione poniżej pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej naszego Urzędu.

Rejestr zabytków nieruchomych woj. warmińsko-mazurskiego

Rejestr zabytków archeologicznych woj. warmińsko-mazurskiego

Lista zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW (lista w rozbudowie)

bottom of page