top of page

Nowy regulamin dotacji celowych na rok 2022

Zaktualizowano: 29 paź 2021

Wszystkim zainteresowanym ubieganiem się o przyznanie dotacji celowych na rok 2022 przypominamy, że zmianie uległy terminy składania wniosków:

- do dnia 30 listopada 2021 roku, w przypadku prac, które mają być przeprowadzone w 2022 roku - I nabór.

- od 1 do 30 czerwca 2022 roku, w sprawie refundacji prac wykonanych w latach 2019-2021 – II nabór.


Zaktualizowane zostały również zapisy regulaminu i doprecyzowano wymogi dot. treści wniosków, w tym formy i zawartości kosztorysów ofertowych.


Odnośnie terminów:

  1. Jeżeli termin złożenia wniosku upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uznaje się najbliższy następny dzień powszedni.

  2. W-M WKZ zastrzega odwołanie II naboru wniosków w przypadku wyczerpania lub istotnego obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru.

  3. Wniosek może być złożony z pominięciem terminu określonego w ust. 1, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Szczegóły dostępne są pod poniższym adresem:


https://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/1207-menu/dotacje-i-dofinansowania/dotacje-celowe-na-rok-2022.html
935 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Spośród złożonych w listopadzie ubiegłego roku 141 wniosków, komisja pozytywnie rozpatrzyła 60, 70 odrzucono ze względu na brak środków finansowych, a 11 niekompletnych pozostawiono bez rozpoznania. S

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

bottom of page