top of page

Nowy regulamin dotacji celowych na rok 2022

Zaktualizowano: 29 paź 2021

Wszystkim zainteresowanym ubieganiem się o przyznanie dotacji celowych na rok 2022 przypominamy, że zmianie uległy terminy składania wniosków:

- do dnia 30 listopada 2021 roku, w przypadku prac, które mają być przeprowadzone w 2022 roku - I nabór.

- od 1 do 30 czerwca 2022 roku, w sprawie refundacji prac wykonanych w latach 2019-2021 – II nabór.


Zaktualizowane zostały również zapisy regulaminu i doprecyzowano wymogi dot. treści wniosków, w tym formy i zawartości kosztorysów ofertowych.


Odnośnie terminów:

  1. Jeżeli termin złożenia wniosku upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uznaje się najbliższy następny dzień powszedni.

  2. W-M WKZ zastrzega odwołanie II naboru wniosków w przypadku wyczerpania lub istotnego obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru.

  3. Wniosek może być złożony z pominięciem terminu określonego w ust. 1, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Szczegóły dostępne są pod poniższym adresem:


https://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/1207-menu/dotacje-i-dofinansowania/dotacje-celowe-na-rok-2022.html
956 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Poszukujemy pracowników w Olsztynie, Ełku i Elblągu na następujące stanowiska: Młodszy Specjalista ds. archeologii Delegatura w Elblągu (ogłoszenie nr 124398) - - nabór do 18 sierpnia 2023 roku https:

Poszukujemy pracowników w Olsztynie i Elblągu na następujące stanowiska: Olsztyn: młodszy specjalista do spraw zabytków nieruchomych https://nabory.kprm.gov.pl/.../mlodszy-specjalista,121635,v7 Elblą

bottom of page